Allmänna villkor

Allmänna användnings- och affärsvillkor (“AAV”)

1. Grundläggande bestämmelser

1.1

Refurbed Marketplace GmbH

Jakov-Lind-Straße 7

A-1020 Wien

service@refurbed.se

(+43) 0800-700 12 10

(“Refurbed”) driver under domänen www.refurbed.se liksom samtliga tillhörande underdomäner en internetplattform (“Plattform”), på vilken alla sorters förberedda produkter liksom övriga tjänster(“Produkter”) erbjuds och säljs av försäljare (“Försäljare”) och kan köpas av kunder (“Kunder”; försäljare och kunder tillsammans är ”Användare”).

Refurbed ställer – oberoende av bestämmelserna under punkt 3 –endast de tekniska yttre förutsättningarna för ingående av avtal under användning av plattformen. Refurbed blir inte själv part i de avtal som uteslutande ingås mellan försäljare och kunder. Avtalen som ingåtts med användning av plattformen uppfylls uteslutande mellan användarna.

1.2

Dessa affärsvillkor (AAV) gäller för alla order, beställningar och lagliga transaktioner som skett mellan å ena sidan refurbed och å andra sidan plattformens användare. Genom användning av plattformen förklarar sig användaren helt införstådd med dessa affärsvillkor (AAV) som alltid kan tas fram i sin aktuella form under https://www.refurbed.de/tos/.

1.3

Allmänna användarvillkor från användare som avviker från denna AAV eller andra avtal mellan refurbed och en användare gäller endast om refurbed uttryckligen och skriftligt har godkänt dem.

1.4

refurbed förbehåller sig rätten att när som helst och utan att ange skäl ändra denna AAV. Ändring av ersättningarna är endast möjligt med användarens samtycke. Sådana ändringar träder två veckor efter användarens underrättelse om den av refurbed önskade ändring av denna AAV i kraft, såvida inte tills dess en skriftlig invändning från användaren inkommit hos refurbed

2. Ställa plattformen till förfogande

2.1

refurbed ställer – oberoende av bestämmelserna under punkt 3 – endast den tekniska möjligheten för användaren att använda plattformen till förfogande.

2.2

Avtal för de produkter som erbjuds av försäljare ingås direkt mellan örsäljare och kund. Refurbed blir uttryckllgen inte part i de avtal som ingås mellan användarna. Deltagande användare är uteslutande ansvariga för att fullgöra de skyldigheter som följer av dessa avtal

2.3

Detaljer, särskilt produkter och tjänsters väsentliga egenskaper för användarna, finns i produktbeskrivningarna och den kompletterande informationen på plattformen. Dessa tillhandahålls uteslutande av försäljarna och är därför - bortsett från bestämmelserna under punkt 3 – inga rättsligt bindande anbud från refurbed. Refurbed ikläder sig varken ansvar för uppgifterna rörande själva produkterna eller för priser, tillgänglighet eller leveranstider.

3. Försäljning av produkter genom refurbed

3.1

Refurbed erbjuder också egna produkter till försäljning på plattformen. Avtalet ingås direkt med refurbed enbart för de produkter där refurbed anges som försäljare på plattformen och refurbed ansvarar för genomförandet av dessa avtal

4. Anmälning och användning

4.1

För att kunna använda plattformens tjänster som en försäljare är den (potentiella) försäljaren skyldig att registrera sig på plattformen och skapa ett “Shop”/försäljarkonto

4.2

Möjligheten att registrera sig som försäljare gäller uteslutande för företagare enligt §§ 1 till 3 i den österrikiska handelslagen (UGB). Refurbed är berättigad, men inte förpliktad, att före registreringen kontrollera försäljarens status. Refurbed förbehåller sig rätten att av (den potentiella) försäljaren före och under användningen av plattformen kräva bevis på deras status.

4.3

Före registreringen äger ett detaljerat första samtal rum mellan refurbed och försäljaren, vilket vid vilket å ena sidan försäljarens lämplighet kontrolleras och å andra sidan framställs detaljerat refurbeds kvalitativa krav. När refurbed fastställt försäljarens lämplighet skickar refurbed en Seller-guide, Quality-Charter och AAV till (den potentiella) försäljarens angivna e-postadress.

4.4

Om försäljaren förklarar sig vara införstådd med refurbeds kvalitativa krav, AAV:s innehåll, Seller-guiden och Quality Charter kan de registrera sig via länken för användningen av plattformen. Genom att lämna sina uppgifter inom ramen för registreringen godkänner försäljaren giltigheten och innehållet i AAV:n, Seller-guiden och Quality-Charter.

4.5

När “Shops”/försäljarkontot har skapats skickar refurbed plattformen tillgångsdata till försäljaren. Först därefter ingås avtalet om plattformens användning mellan refurbed och försäljaren. Refurbed kan, med särskild hänsyn till försäljarens erbjudna produkter, avböja avtalet.

4.6

försäljaren är förpliktad att omgående skriftligt meddela dataändringar (t.ex. företagsnamn, adress) till refurbed, senast två veckor efter respektive ändring eller med e-post till följande e-postadress seller@refurbed.com.

4.7

Försäljare är förpliktade att hålla åtkomstdata för “Shops”/försäljarkonton hemliga och att inte lämna de vidare till någon tredje part. Försäljare måste omgående anmäla missbruk och obehörig användning av tredje part till refurbed. Fram tills detta meddelande har mottagits av refurbed ska all åtkomst och alla åtgärder eller användande av tjänster i samband med dess “shop”/försäljarkonto tillskrivas försäljaren.

4.8

Försäljare är inte tillåtna att använda plattformen för reklam för produkter som kan köpas utanför plattformen eller lägga sådan reklam (t.ex.flygblad) i leveranspaketet.

5. Anmälning och användning för kunder

5.1

Under en beställningsprocess har kunden möjlighet att skapa ett kundkonto och därmed använda plattformen.

5.2

För att göra detta väljer kunden den önskade produkten och klickar på knappen “Köp nu” och matar in sina uppgifter. Innan kunden gör en bindande beställning har hen alltid möjlighet att korrigera eller ta bort sina uppgifter eller avbryta registreringen och köpet genom att stänga webbläsarfönstret eller klicka på knappen “tillbaka”.

5.3

Genom att klicka på knappen “Beställ med betalningsskyldighet” skapas automatiskt ett kundkonto och dessa affärsvillkor (AAV) accepteras. Därvid uppstår ännu inte ett avtal mellan försäljaren och kunden. Kunden avger därmed endast ett erbjudande till försäljaren, vilket refurbed (som mellanhand) leder vidare till försäljaren. Försäljaren avgör själv om de vill acceptera anbudet. Avtalet mellan kunden och försäljaren ingås genom att de beställda produkterna skickas.

5.4

Varje kund är förpliktad att hålla kundkontots data hemliga och inte lämna de vidare till tredje part. Varje kund måste omgående meddela missbruk eller annan obehörig användning av tredje part till refurbed. Fram tills detta meddelande når refurbed ska varje åtkomst och varje åtgärd eller användning av tjänster i samband med kundkontot tillskrivas kunden.

5.5

Beställningsprocessen rättar sig efter respektive försäljare. Beställningens genomförande, försändelsen, och av allt nödvändiga information i sammanhang med beställningen sker via e-post och därmed är delvis automatiserat. Kunden måste därför säkerställa att den angivna e-postadressen är korrekt och att mottagningen av e-postmeddelanden är tekniskt säkerställd och inte förhindras av SPAM-filter.

6. Hantering av användarkonton, uppsägning.

6.1

Avtalet för användning av plattformen ingås för obestämd tid.

6.2

Refurbed har rätt att tillfälligt spärra en försäljare eller när som helst med omedelbar verkan avsluta avtalsförhållandet med en försäljare och avlägsna försäljarens konto om denne publicerar olagligt innehåll eller innehåll som bryter de AAV på plattformen. Allt detta gäller även om en försäljare inte uppfyller sina förpliktelser gentemot refurbed eller kunderna, och särskilt de som gäller enligt punkt 14 i denna AAV.

6.3

I händelse av olagligt beteende eller beteende av kunder som bryter mot AAV kan refurbed också tillfälligt spärra kundkonton eller avsluta avtalsförhållandet och permanent radera deras konto.

6.4

Vid valet av åtgärder tar refurbed hänsyn till användarens berättigade intressen och motivera spärren eller raderingen skriftligt.

6.5

Användare har alltid möjlighet att begära att deras användarkonto raderas genom ett skriftligt meddelande (t.ex. e-post) till refurbed.

6.6

Rätten till en extraordinär uppsägning förblir opåverkad.

7.Priser och betalningsmöjligheter för kunder

7.1

Användningen av plattformen är gratis.

7.2.

Alla betalningar för produkter sker via betalningstjänsterna (i) Stripe eller (ii) PayPal beroende på försäljarens erbjudna betalningsmöjlighet och kundens val.

7.3.

I samarbete med Klarna Bank AB (publ),Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, (“Klarna”) är även betalning på faktura eller avbetalning möjligt varvid betalningen sker till Klarna. Vidare informationen om dessa betalningsmetoder kan hämtas här. Vid val av dessa betalningsmetoder förklarar sig kunden vara införstådd med Klarnas användningsvillkor, som kan tas fram här . Personuppgifterna hanteras av Klarna enligt Klarnas dataskyddsbestämmelser.

7.4.

Såvida inget annat anges i de enskilda betalningsmetoderna ska de betalningsfordringar som följer av det ingångna avtalet betalas omedelbart.

7.5.

Priserna som anges i respektive erbjudande samt transportkostnaderna motsvarar det totala priset. De innehåller alla prisbeståndsdelar inkl. alla skatter.

7.6.

Refurbed använder Hyperwallets betaltjänster för att göra betalningar till dig. Dessa betaltjänster omfattas av Hyperwallets Villkor Yttps://www.hyperwallet.com/agreements-terms/ och Hyperwallets Integritetspolicy https://www.hyperwallet.com/agreements-privacy/.

8.Priser och faktureringssätt för försäljaren

8.1.

Försäljare betalar provision till refurbed för varje produkt såld via plattformen. Provisionens storlek baseras på aktuella prislistan som ingår i Seller-guiden. Refurbed förbehåller sig rätten till ändring av provisionerna och tjänsternas omfattning. Sådana ändringar meddelas till alla försäljare via e-post eller ett annat elektroniskt informationssystem minst 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. Inom dessa 30 dagar har försäljarna möjlighet att säga upp avtalet med refurbed. Om försäljaren inte utnyttjar sin uppsägningsrätt innan ändringarna träder i kraft, gäller dessa ändringar som överenskomna. Ändringarna gäller även för de produkter som var listade på plattformen när ändringarna trädde i kraft.

8.2.

De priser som refurbed uppger till försäljaren i den aktuella prislistan är slutgiltiga priser. De innehåller alla priskomponenter inkl. alla skatter.

8.3.

Försäljaren erhåller vid slutet av kalendermånaden en sluträkning via e-post och kan själv direkt ladda ner denna från försäljarens egna konto. I denna sluträkning står all försäljning under motsvarande tid. Avtal som kunden återkallar enligt gällande bestämmelser i konsumentskyddslagstiftningen är inte föremål för provision. Eventuella över- eller underbetalningar avräknas påföljande månad.

8.4.

Beroende på valet av betalningstjänst sker avräkningen av provisionen på följande sätt:

(i) vid betalningar via Stripe sänds provisionen från Stripe direkt till refurbed och det överblivna bruttoförsäljningspriset inklusive transportkostnader gireras till försäljaren inom den i Seller-Guide bestämda tiden;

(ii) vid betalningar via PayPal går bruttoförsäljningspriset inklusive transportkostnaderna direkt till försäljaren. För de upplupna försäljningsprovisionerna skickas en faktura till försäljaren inom 45 dagar efter månadens slut. försäljaren måste inom 14 dagar efter fakturans mottagande betala beloppet till refurbed.

8.5.

Vid försenad betalning beräknas dröjsmålsränta enligt § 456 i företagsboken (UGB). Dessutom måste försäljaren betala alla påminnelse- och inkassoavgifter liksom eventuella advokat- och rättegångskostnader.

8.6.

Det är förbjudet för försäljaren att kringgå refurbeds avgiftsstruktur. För affärer och uppföljningsaffärer utanför plattformen som inleddes via plattformen gäller fortfarande de specificerade provisionsöverenskommelserna i Sellers-guiden. Om via refurbeds e-postsystem frågor kommer som handlar om köp eller försäljning av produkter utanför plattformen måste respektive försäljare omgående meddela detta till refurbed och refurbed har provisionsanspråk för sådana affärer.

9.Kuponger och rabatter

9.1.

Refurbed har rätt att göra reklam för både försäljarens erbjudna produkter och även för enskilda produktgrupper med hjälp av rabatt- och/eller kuponger.

9.2.

Inom ramen för dessa rabatt- och/eller kuponger kan kunderna köpa de erbjudna produkterna på plattformen till ett fördelaktigt pris.

9.3.

Försäljarnas minskade intäkter kan av refurbed utjämnas med hjälp av refurbeds provisonsanspråk eller tillgodoskrivas försäljaren direkt. Ett saldo till försäljarens fördel som inte efter tre månader jämnats genom refurbeds provisionsanspråk betalas ut till försäljaren inom 30 dagar.

10.Plattformens tillgänglighet

10.1.

Refurbed tillhandahåller plattformen med en tillgänglighet på 99% av varje månad.

10.2.

Undantag är tider för underhåll av plattformens server liksom alla driftstopp som refurbed inte är ansvariga för. Ordinarie serverunderhåll utförs på söndagar från 02:00 till 06:00

11.Refurbeds upphovsrättigheter

11.1.

Det tillgängliga innehållet på plattformen är huvudsakligen skyddat genom upphovsrätten eller övriga skyddsrätter och ägs av refurbed, dess användare eller tredje part. Innehållets sammanställning på plattformen är skyddade som databas eller databasverk enligt 40f UrhG. .

11.2.

Utan skriftligt tillstånd av refurbed får inga delar av plattformen systematiskt extraheras och/eller återanvändas. Särskilt utan skriftligt tillstånd av refurbed får inte Data Mining, Robots eller liknande datasamlings- och extraktionsprogram användas för att extrahera delar av plattformen för återanvändning oavsett om för en gång eller flera gånger. Dessutom får utan skriftligt tillstånd av refurbed ingen egen databas framställas och/eller offentliggöras som innehåller väsentliga delar (t.ex.priser och produktinformation) av refurbeds plattform.

12.Ansvarighet för innehåll och ansvarsbefrielse

12.1.

Plattformen får inte användas för att erbjuda eller sälja varor eller tjänster vars förvärv är förbjudet av lagen eller strider mot tredje parts rättigheter (t.ex.upphovsrätter) eller goda seder liksom mot innehållet i denna AAV. Speciellt är även handel med följande produktgrupper förbjudet:

  • Vapen och vapentillbehör, inklusive avaktiverade eldvapen, ammunition, handgranater (även om dessa säljs som minnessaker), elektroschockvapen, taser och liknande produkter;
  • Pepparspray / CS-gas och liknande varor;
  • Pornografiska eller för minderåriga farliga media varvid detta även gäller för sådana med markeringen “Förbjudet för minderåriga” liksom för media utan markering enligt respektive ungdomsskyddslagar;
  • Artiklar som huvudsakligen används för drog- eller cannabiskonsumtion som t.ex. bong eller chillum;
  • Tobakvaror (särskilt cigarrer, cigaretter, shisha tobak, cigarettobak och liknande produkter); och
  • varor, som genom motsvarande symboler eller framställningar som skadar religiösa känslor, straffrättliga normer, personlighetsrättigheter eller andra tredje parts rättigheter eller är lämpliga för att skada sådana.

12.2.

Refurbed är inte förpliktade att kontrollera lagligheten för de produkter som försäljare erbjuder på plattformen. För deras riktighet, fullständighet liksom laglighet är endast respektive försäljares ansvarig, refurbed har inget inflytande på erbjudandens riktighet, fullständighet och kvalitet.

12.3.

Refurbed förbehåller sig rätten att tillfälligt spärra eller ta bort försäljares offentliggjorda innehåll om det innehåller olagligt material eller bryter mot AAV

12.4.

Användare kan publicera eget innehåll på plattformen. De förpliktar sig därvid att inte publicera innehåll som strider mot tredje parts rättigheter (särskilt upphovsrättigheter och varumärkesrättigheter) eller strider mot gällande lagar eller är lämpliga för detta.

12.5.

Refurbed ansvarar vid produktuppställningen – med undantag av försäljning av produkter enligt punkt 3 – varken för riktigheten eller fullständigheten av information i produktkatalogen eller andra uppgifter om respektive produkt. Försäljaren är själv ansvarig för sitt erbjudandes riktighet. Försäljaren kan begära rättelse av informationen igenom att kontakta refurbed via e-post eller per telefon.

12.6.

Refurbed ansvarar varken för möjligheten att genomdriva ett avtal som ingåtts via plattformen mellan en försäljare och kund eller för de erbjudna produkterna genom garanti, skadeersättning eller övriga lagliga bestämmelser.

12.7.

Refurbed är inte ansvarig för eventuella prisfluktuationer och -ändringar för de produkterna som erbjuds av försäljare på plattformen. Kunder har därmed inga anspråk på förmåner, rabatt eller liknande gentemot refurbed.

12.8.

Varje försäljare förpliktar sig att hålla refurbed fullständigt skadefri och utan klagomål om refurbed - pga. en försäljares offentliggjorda innehåll tas civil- eller straffrättsligt i anspråk. Befrielsen innebär även straff, skadeersättning och alla kostnader för försvar och advokat.

13.Ångerrätt

13.1.

Enligt distans-och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) har kunder rätt att frånträda/ångra sitt köp inom 14 dagar. För produkter köpta på denna plattform har kunder en ångerrätt på 30 dagar.

13.2.

Även när det gäller produkter erbjudna av refurbed, enligt punkt 3, gäller en 30 dagars ångerrätt för kunder. Kunder har möjlighet att inom 30 dagar från och med den dag som de, eller en av de utnämnd tredje part som inte är transportören, tog emot beställda produkterna, att träda tillbaka från avtalet utan skäl. Detta kan göras med användning av formuläret under punkt 19. Användningen av formuläret är inte obligatorisk.

13.3.

Oavsett från att alltid kunna radera sitt användarkonto, enligt punkt 6.5, har kunder därmed också möjlighet att frånträda avtalet om användning av refurbeds plattform inom 30 dagar fr.o.m. skapandet av användarkontot utan att ange skäl. Detta kan göras genom användning av formuläret under punkt 19. Användningen av formuläret är inte obligatorisk.

13.4.

För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar ett meddelande till refurbeds kundtjänst service@refurbed.se innan ångerfristen löper ut.

13.5.

Om avtalet hävs måste alla betalningar inklusive fraktkostnaderna (med undantag av extra kostnader som uppstår genom att ett annat leveranssätt än den erbjudna standardleveransen användes) omgående och senast inom 14 dagar återbetalas fr.o.m. den dag som meddelandet om återkallelse av avtalet kom fram till refurbed. För denna återbetalning används samma betalningsmetod som vid den ursprungliga transaktionen såvida inte något annat överenskommits kommer inga kostnader att beräknas pga. denna återbetalning.

13.6.

De erhållna produkterna måste omgående och i varje fall senast inom 30 dagar från och med den dag som kunden återkallade avtalet återsändas eller överlämnas. Fristen är iakttagen om produkterna skickats före fristens utgång på 30 dagar. Kostnaderna för retursändningen övertar refurbed.

13.7.

När det gäller produkter köpta från Försäljare gäller punkt 14.2

14.Försäljares förpliktelser och ångerrätt

14.1.

Försäljare ansvarar själva för riktighet och fullständighet av det innehåll, liksom kvaliteten på produkterna de erbjuder på plattformen. Särskilt måste de enligt den separat överenskomna Quality Charter beakta produktens kvalitetsstandard.

14.2.

Oberoende av eventuella lagstadgade bestämmelser som är mer gynnsamma för kunden förbinder sig försäljare med distans-och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) att ge kunder 30 dagars ångerrätt för produkter sålda via plattformen. Alla lagstadgade skyldigheter att tillhandahålla information och förtydligande och liknande (särskilt enligt FAGG) samt alla tillhörande konsekvenser ska uteslutande drabba försäljaren och inte refurbed.

14.3.

För att använda sig av ångerrätten måste försäljaren meddelas om avsikten att nyttja ångerrätten inom 30 dagar. Kunder kan skapa ett ärende i deras refurbed kundkonto direkt till försäljaren angående detta, eller nå ut till refurbeds kundtjänst genom kontaktformulär, ringa till +4620127000 eller skriva ett mejl till service@refurbed.se.

14.4.

Produkten ska returneras till försäljaren i samma skick som när den mottogs. Försäljaren har rätt till ersättning för bl.a. värdeminskning som beror på att köparen har hanterat produkten i större omfattning än nödvändigt. Alla produkter ska returneras till försäljaren inom rimlig tid - senast inom 14 dagar från meddelande om utövande av ångerrätten. Fraktkostnaden för retur under 30 dagars provperiod är täckta av försäljaren så länge den förbetalda returetiketten används

14.5.

Oberoende av eventuella lagstadgade bestämmelser som är mer gynnsamma för kunden förbinder sig försäljaren att ge kunder en 12-månaders garanti för produkter som köpts via plattformen. Försäljaren förpliktar sig att åtgärda alla defekter som uppstår inom garantitiden utan kundens skuld genom reparation eller byte av produkten.

14.6.

Försäljaren förpliktar sig att tillhandahålla en professionell support service på respektive nationellt språk för kundförfrågningar.

14.7.

Samtliga förpliktelser som uppstår genom förbrukade elprodukters-VO resp. WEEE-direktivet 20/12/19/ EU gällande gamla elektriska och elektroniska produkter och liknande bestämmelser ingår uteslutande försäljaren. Försäljaren är själv ansvarig för att de gällande bestämmelserna följs och refurbed ikläder sig i detta fall inget ansvar.

15.Refurbeds ansvar

15.1.

Såvida refurbed enligt gällande bestämmelser är ansvarig för en skada är detta ansvar begränsat till avsikt och grov vårdslöshet. Vidare ansvar för refurbed, särskilt lätt vårdslöshet, otypiska skador, förlorad vinst, bristskador, följdskador, och tredje parts skador är uteslutet Detta gäller under förbehåll för andra lagliga bestämmelser (t.ex.enligt KSchG).

15.2.

Refurbed är inte ansvarig för internettjänstens kompatibilitet med hård- eller progarmvara, för ständig tillgänglighet, för virus, missbruk eller skador som uppstår genom användarens felaktiga användning på grund av olämplig använd hård- och programvara liksom för felfunktioner som uppstår på grund av internetanslutningen eller genom användning av data Användarna är även själva ansvariga för vilka länkar de använder.

15.3.

Försäljaren är själv ansvarig för att alla tillämpliga skatter betalas korrekt. Refurbed tar inget ansvar i detta avseende.

15.4.

Ansvar för refurbed för skador på grund av force majeure (t.ex. strejk, krig, jordbävning, epidemier) är uteslutet.

15.5.

Om användaren är företagare uppgår refurbeds ansvarstid till ett år.

16.Överlåtelse, retentionsrätt och avräkning

16.1.

Överlåtelse av anspråk gentemot refurbed till tredje part är endast tillåtet med skriftligt tillstånd av refurbed. Detta gäller särskilt för en överföring av användarkontot till tredje part.

16.2.

Användaren kan endast tillämpa retentionsrätt när det gäller krav ur samma avtalsförhållande. försäljarna tillstår retentionsrätt endast vid rättsligt fastställda eller obestridda motfordringar.

16.3.

Användare får uteslutande avräkna vid rättsligt fastställda och obestridda motfordringar.

17.Rättsval, effektueringsort, forum

17.1.

Österrikes lag gäller med uteslutande av dess tillrättavisningsnormer och FN:s köprättsavtal. Vid förbrukare gäller detta rättsval endast om därigenom statens bestämmelser inte undanhåller förbrukarens. garanterade skydd (Förmånlighetsprincip)

17.2.

Effektueringsort liksom forum är refurbeds säte såvida inte tvingande rättsliga bestämmelser förhindrar detta.

19.Återkallelseformulär

(fyll i detta formulär om du vill återkalla avtalet och skicka tillbaka det per post eller via e-post

19.Återkallelseformulär

(fyll i detta formulär om du vill återkalla avtalet och skicka tillbaka det per post eller via e-post)

Till

Refurbed Marketplace GmbH
Jakov-Lind-Straße 7
A-1020 Wien
service@refurbed.com

Härmed återkallar jag det avtal som jag ingick på den _______________________ för användningen av den plattform som tillhandahålls på www.refurbed.at

Härmed återkallar jag det avtal som jag ingick på den __________________ ingångna avtalet gällande köp av följande varor _______________________________, som jag erhöll den ________________.

Konsumentens namn:_________________________________

Konsumentens adress:_________________________________

Datum: _________________________

Underskrift: ________________________________

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för första gången och spara 150 kr!

Missa aldrig ett erbjudande igen.

Information om användningen av personuppgifter finns i vår Integritetspolicy.