Allmänna villkor

#** Allmänna användnings- och affärsvillkor (“AAV”)**

1. Grundläggande bestämmelser

1.1

Refurbed GmbH
Jakov-Lind-Straße 7
A-1020 Wien
service@refurbed.se
(+43) 0800-700 12 10

(“refurbed”) driver under domänen www.refurbed.se liksom samtliga tillhörande underdomäner en internetplattform (“Plattform”), på vilken alla sorters förberedda produkter liksom övriga tjänster(“Produkter”) erbjuds och säljs av säljare (“säljaren”) och kan köpas av kunder (“Kunder”; säljaren och kunder gemensamt även”Användare”).

refurbed ställer – oberoende av bestämmelserna under punkt 3 –endast de tekniska yttre förutsättningarna för slutande av avtal under användning av plattformen till förfogande. refurbed blir inte själv avtalspartner i de uteslutande mellan säljaren och kunder ingångna avtalen. Avtalen som ingåtts med användning av plattformen uppfylls uteslutande mellan användarna.

1.2

Dessa affärsvillkor (AAV) gäller för alla order, beställningar och lagliga transaktioner som skett mellan å ena sidan refurbed och å andra sidan plattformens användare. Genom användning av plattformen förklarar sig användaren helt införstådd med dessa affärsvillkor (AAV) som alltid kan tas fram i sin aktuella form under https://www.refurbed.de/tos/.

1.3

Allmänna affärsvillkor från användare som avviker från denna AAV eller övriga avtalsmässiga överenskommelser mellan refurbed och en användare och avser avvikande regleringar gäller endast om refurbed uttryckligen och skriftligt accepterat dessa regleringar.

1.4

refurbed förbehåller sig rätten att när som helst och utan att ange skäl ändra denna AAV. Ändring av ersättningarna är endast möjligt med användarens samtycke. Sådana ändringar träder två veckor efter användarens underrättelse om den av refurbed önskade ändring av denna AAV i kraft, såvida inte tills dess en skriftlig invändning från användaren inkommit hos refurbed

2. Ställa plattformen till förfogande

2.1

refurbed ställer – oberoende av bestämmelserna under punkt 3 – endast den tekniska möjligheten för användaren att använda plattformen till förfogande.

2.2

Avtal för de av handlarna erbjudna produkterna ingås direkt mellan säljaren och kunden refurbed blir uttryckllgen inte avtalspartner i de mellan användarna ingångna avtalen. För fullgörande av de plikter som uppstår genom dessa avtal är uteslutande de delaktiga användarna ansvariga.

2.3

Detaljerna, särskilt produkternas och tjänsternas väsentliga kännetecken för användarna står i produktbeskrivningarna och tilläggsuppgifterna på plattformen. Dessa ställs uteslutande av handlarna till förfogande och är därför - bortsett från bestämmelserna under punkt 3 – inga rättsligt bindande anbud från refurbed. refurbed ikläder sig varken ansvar för uppgifterna rörande själva produkten eller för priser, tillgänglighet eller leveranstider.

3. Försäljning av produkter genom refurbed

3.1

refurbed erbjuder även egna produkter till försäljning på plattformen. Uteslutande vid de produkter, som refurbed på plattformen anges som säljare ingås avtal direkt med refurbed och refurbed är också ansvarig för att dessa avtal uppfylls.

4. Anmälning och användning

4.1

För att som säljaren kunna använda plattformens tjänster måste den (potentielle) säljaren förplikta sig att registrera sig på plattformen och skapa en “Shop”/handlarkonto.

4.2

Möjlighet at registrera sig som säljaren gäller uteslutande för företagare enligt iSd §§ 1 till 3 i UGB. refurbed är berättigad men inte förpliktad att före registreringen kontrollera säljarens företagarstatus. refurbed förbehåller sig rätten att av (potentiella) säljaren före och under användningen av plattformen kräva bevis för företagarstatus.

4.3

Före registreringen äger ett detaljerat första samtal rum mellan refurbed och säljaren, vilket vid vilket å ena sidan säljarens lämplighet kontrolleras och å andra sidan refurbeds kvalitativa krav framställs detaljerat. När refurbed fastställt säljarens lämplighet sänder refurbed en handlar-guide, en Quality-Charter och AAV till den av den (potentiella) säljaren nämnda e-post-adressen.

4.4

När säljaren förklarar sig vara införstådd med refurbeds kvalitativa krav, AAV:s innehåll, handlar-guiden och Quality Charter kan han registrera sig via länken för användningen av plattformen. När säljaren inom ramen för registreringen sänder sina data instämmer säljaren med AAV:s gällande och innehåll, handlar-guiden och med Quality-Charter.

4.5

När “Shops”/handlarkonto skapats sänder refurbed plattformens tillgångsdata till säljaren. Först därmed kommer avtalet mellan refurbed och säljaren om plattformens användning till stånd refurbed kan särskilt med hänsyn till säljarens erbjudna produkter avböja avtalet.

4.6

säljaren är förpliktad att omgående skriftligt meddela dataändringar (t.ex. företagsnamn, adress) till refurbed, senast två veckor efter respektive ändring eller med e-post till följande adress seller@refurbed.com.

4.7

Handlarna är förpliktade att hålla åtkomstdata för “Shops”/handlarkonton hemliga och att inte lämna de vidare till någon tredje person. Handlarna måste omgående anmäla missbruk och varje annan obefogad användning genom tredje person till refurbed. Fram tills detta meddelande når refurbed tillförs kunden varje åtkomst och varje med hans “Shop”/handlarkonto sammanhängande handling eller utnyttjande av tjänster.

4.8

För säljaren är det inte tillåtet att använda plattformen för reklam för produkter som kan köpas utanför plattformen eller lägga sådan reklam (t.ex. flyer) i försändelseförpackningen.

5. Anmälning och användning för kunder

5.1

Under en beställningsprocess har kunden möjlighet att skapa ett kundkonto och därmed använda plattformen.

5.2

För detta väljer kunden den önskade produkten och klickar på knappen “Köpa nu” och matar in sina data. Innan kunden klickar på knappen “Beställa betalningsskyldig” har han alltid möjlighet att korrigera och ta bort sina indata eller avbryta registreringen och köpet genom att stänga sitt webbläsarfönster eller att välja funktionen “tillbaka”.

5.3

Med klick på knappen “Beställa betalningsskyldig” skapas automatiskt ett kundkonto och att dessa affärsvillkor (AAV) accepteras. Därvid uppstår ännu inte ett avtal mellan säljaren och kunden. Kunde avger därmed endast ett anbud till säljaren, vilket refurbed (som bud) leder vidare till säljaren. Säljaren avgör själv om han vill anta anbudet. Genom försändning av de beställda produkterna kommer avtalet mellan kunden och säljaren till stånd.

5.4

Varje kund är förpliktad att hålla kundkontots data hemliga och inte lämna de vidare till tredje person. Varje kund måste omgående meddela missbruk eller annan obefogad användning genom tredje person till refurbed. Fram tills detta meddelande når refurbed tillförs kunden varje åtkomst och varje med hans kundkonto sammanhängande handling eller utnyttjande av tjänster.

5.5

Beställningsförloppet rättar sig efter respektive säljarens uppgifter. Beställningens genomförande och försändelsen av alla i sammanhang med avtalet nödvändiga informationer sker med e-post och därmed delvis automatiserat. Kunden måste därför säkerställa att den av honom angivna e-post-adressen är riktig, att mottagningen av e-posten är tekniskt säkerställd och särskilt inte förhindras genom SPAM-filter.

6. Användarkontots hantering, slut

6.1

Avtalet för användning av plattformen ingås för obestämd tid.

6.2

refurbed har rätt att spärra en säljaren tillfälligt eller när som helst avbryta avtalsförhållandet med en säljaren med omedelbar verkan och avlägsna dennes handlarkonto om denne offentliggör rättsvidriga eller mot AAV kränkande innehåll på plattformen. Allt detta gäller även om en säljaren inte uppfyller sina förpliktelser gentemot refurbed eller kunderna, och särskilt de som gäller enligt punkt 14 i denna AAV.

6.3

Vid rättsstridigt eller mot AAV stridande uppträdande av kunder kan refurbed även tillfälligt spärra kundkonton eller säga upp avtalet och slutgiltigt radera deras konto.

6.4

Vid valet av åtgärder tar refurbed hänsyn till användarens berättigade intressen och motivera spärren eller raderingen skriftligt.

6.5

Användaren har alltid möjlighet att genom ett skriftligt meddelande (t.ex. e-post) till refurbed låta radera sitt konto.

6.6

Rätten till en extraordinär uppsägning förblir opåverkad.

7.Priser och betalningsmöjligheter för kunder

7.1

Användningen av plattformen är gratis.

7.2.

Alla betalningar för produkter sker via betalningstjänsterna (i) Stripe eller (ii) PayPal beroende på säljarens erbjudna betalningsmöjlighet och kundens val.

7.3.

I samarbeta med Klarna Bank AB (publ),Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden, (“Klarna”) är även betalning med räkning eller avbetalning varvid betalningen sker till Klarna. Vidare informationen om dessa betalningssätt kan hämtas här. Vid val av dessa betalningsmöjligheter förklarar sig kunden vara införstådd med Klarnas användningsvillkor, som kan tas fram här . Personuppgifterna hanteras av Klarna enligt Klarnas dataskyddsbestämmelser.

7.4.

Såvida inget annat anges vid de enskilda betalningssätten förfaller betalningsanspråken i avtalet genast till betalning.

7.5.

De i respektive anbud nämnda priserna + transportkostnaderna motsvarar de sammanlagda priserna. De innehåller alla prisbeståndsdelar inkl. alla skatter.

7.6.

Refurbed använder Hyperwallets betaltjänster för att göra betalningar till dig. Dessa betaltjänster omfattas av Hyperwallets Villkor Yttps://www.hyperwallet.com/agreements-terms/ och Hyperwallets Integritetspolicy https://www.hyperwallet.com/agreements-privacy/.

8.Priser och faktureringssätt för säljaren

8.1.

säljaren betalar provision till refurbed för varje via plattformen såld produkt. Provisionens storlek rättar sig efter den aktuella prislistan som beståndsdel i handlar-guiden. refurbed förbehåller sig rätten till ändring av provisionerna och tjänsternas omfattning. Sådana ändringar meddelas alla säljaren via e-post eller ett annat elektroniskt informationssystem minst 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. Inom dessa 30 dagar har handlarna möjlighet att säga upp avtalet med refurbed. Om säljaren inte utnyttjar sin uppsägningsrätt innan ändringarna träder i kraft, gäller dessa ändringar som överenskomna. Ändringarna gäller även för de produkter som var listade på plattformen när ändringarna trädde i kraft.

8.2.

De av refurbed för handlarna nämnda priserna i den aktuella prislistan är ändpriser. De innehåller alla prisbeståndsdelar inkl. alla skatter.

8.3.

säljaren erhåller vid slutet av kalendermånaden en sluträkning via e-post och kan själv direkt ladda ner denna från inloggningsgränssnittet för säljaren. I denna sluträkning står all försäljningar under motsvarande tid. Avtal som kunden återkallar enligt gällande förbrukarskyddsbestämmelser, är inte provisionspliktiga Eventuella över- eller underbetalningar avräknas påföljande månad.

8.4.

Beroende på valet av betalningstjänst sker avräkningen av provisionen på följande sätt:

(i) vid betalningar via Stripe sänds provisionen från Stripe direkt till refurbed och det överblivna bruttoförsäljningspriset inklusive transportkostnader gireras till säljaren inom den i Seller-Guide bestämda tiden;

(ii) vid betalningar via PayPal går bruttoförsäljningspriset inklusive transportkostnaderna direkt till säljaren. För de upplupna försäljningsprovisionerna skickas en faktura till säljaren inom 45 dagar efter månadens slut. säljaren måste inom 14 dagar efter fakturans mottagande betala beloppet till refurbed.

8.5.

Vid försenad betalning beräknas dröjsmålsränta enligt § 456 i företagsboken (UGB). Dessutom måste säljaren betala alla påminnelse- och inkassoavgifter liksom eventuella advokat- och rättegångskostnader.

8.6.

För säljaren är det förbjudet att kringgå refurbeds avgiftsstruktur. För affärer och följdaffärer # utanför plattformen, som inleddes via plattformen gäller fortfarande de i handlar-guiden specificerade provisionsöverenskommelserna. Om via refurbeds e-postsystem frågor kommer som handlar om köp eller försäljning av produkter utanför plattformen måste respektive säljaren omgående meddela detta till refurbed och refurbed har provisionsanspråk för sådana affärer.

9.Kupongaktioner

9.1.

refurbed har rätt att göra reklam för både säljarens erbjudna produkter och även för enskilda produktgrupper med hjälp av rabatt- och/eller kupongaktioner.

9.2.

Inom ramen för dessa rabatt- och/eller kupongaktioner kan kunderna köpa de på plattformen erbjudna produkterna till ett fördelaktigt pris.

9.3.

Handlarnas minskade intäkter kan av refurbed utjämnas med hjälp av refurbeds provisonsanspråk eller tillgodoskrivas säljaren direkt. Ett saldo till säljarens fördel som inte efter tre månader jämnats genom refurbeds provisionsanspråk betalas ut till säljaren inom 30 dagar.

10.Plattformens tillgänglighet

10.1.

refurbed ställer plattformen till förfogande till 99% av varje månad.

10.2.

Undantag är tider för underhåll av plattformens server liksom alla bortfallstider som refurbed inte är ansvarig för. Reguljär skötseltid för refurbeds server är på söndagar mellan 02:00 och 06:00.

11.refurbeds upphovsrättigheter

11.1.

De på plattformen tillgängliga innehållen är huvudsakligen skyddade genom upphovsrätten eller övriga skyddsrätter och är antingen refurbeds egendom eller handlarnas som har ställt innehåll till förfogande. Innehållens sammanställningen på plattformen är som sådana skyddade som databas eller databasverk enligt 40f UrhG.

11.2.

Utan skriftligt tillstånd av refurbed får inga delar av plattformen extraheras systematiskt och/eller återanvändas. Särskilt får utan skriftligt tillstånd av refurbed inte Data Mining, Robots eller liknande datasamlings- och extraktionsprogram användas för att extrahera delar av plattformen för återanvändning oavsett om för en gång eller flera gånger. Dessutom får utan skriftligt tillstånd av refurbed ingen egen databas framställas och/eller offentliggöras som innehåller väsentliga delar (t.ex.priser och produktinformation) av refurbeds plattform.

12.Ansvarighet för innehåll och ansvarsbefrielse

12.1.

Plattformen får inte användas för att erbjuda eller sälja varor eller tjänster vars förvärv är förbjudet av lagen eller strider mot tredje mans rättigheter (t.ex.upphovsrätter) eller goda seder liksom mot innehållet i denna AAV. Speciellt är även handel med följande produktgrupper förbjudet:

  • Vapen och vapentillbehör, inklusive avaktiverade eldvapen, ammunition, handgranater (även om dessa säljs som minnessaker), elektroschockvapen, taser och liknande produkter;
  • Pepparspray / CS-gas och liknande varor;
  • Pornografiska eller för minderåriga farliga media varvid detta även gäller för sådana med markeringen “Förbjudet för minderåriga” liksom för media utan markering enligt respektive ungdomsskyddslagar;
  • Artiklar som huvudsakligen används för drog- eller cannabiskonsumtion som t.ex. bong eller chillum;
  • Tobakvaror (särskilt cigarrer, cigaretter, shisha tobak, cigarettobak och liknande produkter); och
  • varor, som genom motsvarande symboler eller framställningar som skadar religiösa känslor, straffrättliga normer, personlighetsrättigheter eller andra tredje persons rättigheter eller är lämpliga för att skada sådana.

12.2.

refurbed är inte förpliktad att kontrollera lagligheten för de produkter som handlarna erbjuder på plattformen. För deras riktighet, fullständighet liksom laglighet är endast respektive säljaren ansvarig, refurbed har inget inflytande på anbudens riktighet, fullständighet och kvalitet.

12.3.

refurbed förbehåller sig rätten att tidvis spärra eller ta bort av handlarna offentliggjorda innehåll om dessa har rättsvidriga eller mot AAV stridande innehåll.

12.4.

Handlarna kan offentliggöra egna innehåll på plattformen.. De förpliktar sig därvid att inte översända data vars innehåll strider mot tredje mans rättigheter (särskilt upphovsrättigheter, namn- och märkesrättigheter) eller strider mot gällande lagar eller är lämpliga för detta.

12.5.

refurbed ansvarar vid produktuppställningen – med undantag av försäljning av produkter enligt punkt 3 – varken för riktigheten eller fullständigheten för informationerna i produktkatalogen eller andra uppgifter om respektive produkt. säljaren är själv ansvarig för sitt anbuds riktighet. säljaren kan korrigera informationerna per e-post eller per telefon hos refurbed.

12.6.

refurbed ansvarar inte för möjligheten att genomdriva ett via plattformen mellan en säljaren och en ingånget avtal och inte heller för de erbjudna produkterna genom garanti, skadeersättning eller övriga lagliga bestämmelser.

12.7.

refurbed är inte ansvarig för vanliga prisfluktuationer och -ändringar för de av handlarna på plattformen erbjudna produkterna. Kunderna har därmed inga anspråk på förmåner, en rabatt eller liknande mot lefurbed.

12.8.

Varje säljaren förpliktar sig att hålla refurbed fullständigt skadefri och utan klagomål om refurbed - pga. en säljarens inställda och därmed offentliggjorda innehåll tas civil- eller straffrättsligt i anspråk. Befrielsen innebär även straff, skadeersättning och alla kostnader för försvar och advokat.

13.Hävningsrätt

13.1.

Oavsett från att alltid kunna ta bort användarkontot enligt punkt 6.5, är refurbed lagligen förpliktad att informera kunden om deras rättsliga hävningsrätt. Kunderna har därmed möjlighet att inom 30 dagar fr.o.m. inlämnandet av användarkontot utan att ange skäl genom användning av det under punkt 19 liggande återkallelseformuläret träda tillbaka från avtalet med refurbed om plattformens användning. Användningen av återkallelseformuläret är inte obligatorisk.

13.2.

Även när det gäller de av refurbed enligt punkt 3 sålda produkterna gäller en ångerrätt för kunden. Kunderna har möjlighet att inom 30 dagar från och med den dag som de eller en av de utnämnd tredje person som inte är transportören som direkt tog de av refurbed sålda varorna i besittning utan angivelse av skäl under användning av det under punkt 19 liggande återkallelseformuläret för avtalet om de av refurbed sålda produkterna varvid användningen av återkallelseformuläret är inte obligatorisk.

13.3.

För att upprätthålla ångerfristen räcker det att du skickar anmälan om åberopande av ångerrätten före ångerfristens utgång.

13.4.

Om avtalet återkallas blir alla betalningar inklusive leveranskostnaderna (med undantag av de extra kostnaderna som uppstår genom att ett annat leveranssätt än den erbjudna fördelaktigaste standardleveransen valdes) måste omgående och senast inom 14 dagar återbetalas fr.o.m. den dag som meddelandet om återkallelse av avtalet ingick hos refurbed. För denna återbetalning används samma betalningsmedel som vid den ursprungliga transaktionen såvida inte något annat överenskommits kommer inga kostnader att beräknas pga. denna återbetalning.

13.5.

De erhållna produkterna måste omgående och i varje fall senast inom 30 dagar från och med den dag som kunden återkallade avtalet återsändas eller överlämnas. Fristen är iakttagen om produkterna skickat före fristens utgång på 30 dagar. Kostnaderna för retursändningen övertar refurbed.

13.6.

När det gäller de av handlarna köpta produkterna gäller punkt 14.2.

14.säljarens förpliktelser gentemot kunden

14.1.

säljaren är ansvarig för riktighet och fullständighet för de av honom på plattformen erbjudna innehållen liksom för de erbjudna produkternas kvalitet. Särskilt måste de enligt den separat överenskomna Quality Charter produkternas kvalitetsstandard beaktas.

14.2.

Oberoende av alla för kunder fördelaktigare lagliga regleringar förpliktar sig säljaren att medge 30 dagars återkallelserätt för produkter som köpts på plattformen. Alla föreskrivna informations- och upplysningsplikter och liknande (särskilt enlig FAGG) liksom alla därmed inneslutna konsekvenser träffar uteslutande säljaren och inte refurbed.

14.3.

Oberoende av alla för kunder fördelaktigare lagliga regleringar förpliktar sig säljaren att medge 12 månaders garanti för produkter som köpts på plattformen. säljaren förpliktar sig att åtgärda alla defekter som uppstår inom garantitiden utan kundens skuld genom reparation eller byte av apparaten.

14.4.

säljaren förpliktar sig att kundfrågor erbjuda en professionell Support Service på respektive språk.

14.5.

Samtliga förpliktelser som uppstår genom förbrukade elapparaters-VO resp. WEEE-direktivet 20/12/19/ EU gällande gamla elektriska och elektroniska apparater och liknande bestämmelser ingår uteslutande säljaren. säljaren är själv ansvarig för att de gällande bestämmelserna följs och refurbed ikläder sig i detta fall inget ansvar.

15.refurbeds ansvar

15.1.

Såvida refurbed enligt gällande bestämmelser är ansvarig för en skada är detta ansvar begränsat till avsikt och grov vårdslöshet. Vidare ansvar för refurbed, särskilt lätt vårdslöshet, otypiska skador, förlorad vinst, bristskador, följdskador, och tredje persons skador är uteslutet Detta gäller under förbehåll för andra lagliga bestämmelser (t.ex.enligt KSchG).

15.2.

refurbed är inte ansvarig för internettjänstens kompatibilitet med hård- eller progarmvara, för ständig tillgänglighet, för virus, missbruk eller skador som uppstår genom användarens felaktiga användning på grund av olämplig använd hård- och programvara liksom för felfunktioner som uppstår på grund av internetanslutningen eller genom användning av data Användarna är även själva ansvariga för vilka länkar de använder.

15.3.

säljaren är själv ansvarig för att alla uppstående skatter betalas.. refurbed övertar inget ansvar för sådant.

15.4.

Ansvar för refurbed för skador på grund av force majeure (t.ex. strejk, krig, jordbävning, epidemier) är uteslutet.

15.5.

Om användaren är företagare uppgår refurbeds ansvarstid till ett år.

16.Överlåtelse, retentionsrätt och avräkning

16.1.

Överlåtelse av anspråk gentemot refurbed till tredje person är endast möjligt med skriftkigt tillstånd av refurbed. detta gäller särskilt för en överföring av användarkontot till tredje person.

16.2.

Användaren kan endast tillämpa retentionsrätt när det gäller krav ur samma avtalsförhållande. Handlarna tillstår retentionsrätt endast vid rättsligt fastställda eller obestridda motfordringar.

16.3.

Användare får uteslutande avräkna vid rättsligt fastställda och obestridda motfordringar.

17.Rättsval, effektueringsort, forum

17.1.

Österrikes lag gäller med uteslutande av dess tillrättavisningsnormer och FN:s köprättsavtal. Vid förbrukare gäller detta rättsval endast om därigenom statens bestämmelser inte undanhåller förbrukarens. garanterade skydd (Förmånlighetsprincip)

17.2.

Effektueringsort liksom forum är refurbeds säte såvida inte tvingande rättsliga bestämmelser förhindrar detta.

18.Slutbestämmelser

18.1.

Enskilda bestämmelsers verkninglöshet eller ogenomförbarhet ändrar inte de övriga bestämmelserna i denna AAV. I stället för den overksamma eller ogenomförbara bestämmelsen uppträder en verksam resp genomförbar vars mening och ändamål kommer ekonomiskt och rättsligt närmast. Det gäller även för eventuela luckor i bestämmelserna.

18.2.

Informationer, data, underlag, affärs- och drifthemligheter, ideer, know-how, koder etc (“informationer”), som användaren erhåller inom ramen för affärsförhållandet med refurbed, underkastas – oberoende var de kom ifrån (elektroniskt, print etc.) – sträng förtrolighet. Undantag är sådana informationer som redan är allmänt kända eller offentliggjorts eller uttryckligen av refurbed betecknats som icke förtroliga. För användaren är därför förbjudet att använda förtroliga informationer själv utanför avtalsändamålet eller oberättigat ställa dessa till tredje persons förfogande. Förtrolighet gäller även efter avtalets slut som överenskommet.

19.Återkallelseformulär

(fyll i detta formulär om du vill återkalla avtalet och skicka tillbaka det per post eller via e-post

19.Återkallelseformulär

(fyll i detta formulär om du vill återkalla avtalet och skicka tillbaka det per post eller via e-post)

Till

Refurbed GmbH
Jakov-Lind-Straße 7
A-1020 Wien
service@refurbed.com

Härmed återkallar jag det av mig den _______________________ ingångna avtalet gällande användningen av den under www.refurbed.at tillhandahållna plattformen.

Härmed återkallar jag det av mig den __________________ ingångna avtalet gällande köp av följande varor _______________________________, som jag erhöll den ________________.

Förbrukarens namn:_________________________________

Förbrukarens adress:_________________________________

Datum: _________________________

Underskrift: ________________________________

Cookies inställningar

Våra produkter och cookies har något gemensamt: båda återanvänds. Genom att återanvända cookies kan vi förse dig med optimerat innehåll som är relevant för dig. För att det ska fungera korrekt måste vi analysera ditt surfbeteende – med första och tredje part cookies. Självklart bara med ditt samtycke. Du kan ändra dina cookie-inställningar när som helst. Mer om vår integritetspolicy hittar du här.

Cookie-inställningar