Garantivillkor

Allmänt

Utöver den lagstadgade garanti som konsumenten har rätt till gentemot säljaren ger försäljarna på refurbed konsumenten en funktionsgaranti för alla varor som säljs via Internetplattformenwww.refurbed.at/www.refurbed.de och alla underdomäner) enligt följande villkor. Garantitiden skall anges av försäljaren, men uppgå till minst 1 år.

Garantiskyddets villkor och omfattning

Garantin omfattar alla tekniska funktioner hos den köpta varan. Försäljaren garanterar konsumenten att deras produkter är fria från material-, tillverknings- och konstruktionsfel. Avgörande är härvid den vetenskapliga och tekniska nivån vid tillverkning tillfället. Varan måste vara defekt redan innan eventuell skada. Krav på ersättning för följdskador består endast enligt gällande lagliga föreskrifter.

Garantin gäller från och med inköpsdatumet och under den period som anges av försäljaren. Garantitiden förlängs vid reparation eller byte av varan med minst 6 månader (om garantin är fortsatt giltig i mer än 6 månader vid tidpunkten för reparationen eller bytet, minskas denna naturligtvis inte). Ett exempel på detta är följande: Den berörda varan har fortfarande 8 månaders garantitid och byts ut på grund av ett fel. I detta fall gäller garantin fortfarande i 8 månader. Om garantin för den defekta varan bara gällde i 4 månader förlängs garantin för utbytesvaran till 6 månader.

Dessutom görs en åtskillnad mellan två typer av garantiärenden. Om enbart en komponent byts ut förlängs garantin till minst 6 månader endast för den utbytta komponenten (t.ex. kameran). Om hela enheten däremot byts ut förlängs garantin för hela ersättningsenheten till minst 6 månader.

Konsumenten kan hävda de rättigheter som följer av denna garanti genom att skriftligen anmäla felet till försäljaren (garantianspråk) inom garantiperioden. Dessutom är det en förutsättning att konsumenten anmäler felet inom 1 månad efter det att han eller hon har upptäckt det eller borde ha upptäckt det. Det är konsumentens ansvar att bevisa att garantin fortfarande är giltigt (t.ex. genom att visa upp kvittot på köpet).

Tjänster vid garantianspråk

Försäljare har rätt att välja mellan att reparera eller byta ut varan.
Som regel reparerar försäljaren varan såtillvida det är möjligt. Om det inte är möjligt organiserar försäljaren ett byte.

Vid byte ersätts den gamla varan kostnadsfritt med en enhet av lika eller högre värde (samma typ och kvalitet som vid garantitidens början).

Alternativt kan försäljaren återbetala varans motsvarande värde till konsumenten. Om försäljaren väljer detta och bekräftar det skriftligt behåller försäljaren varan och betalar tillbaka motsvarande värde till konsumenten när han erhållit varan.

Förlopp vid garantifall

Om problem uppstår med en vara som omfattas av ovanstående garanti måste kunden kontakta försäljaren och/eller direkt kontakta refurbeds kundtjänst per telefon eller e-mail:

Telefon: 020 - 127 000

E-post: service@refurbed.se

Refurbeds kundtjänst tar emot garantianspråket. Därefter informerar refurbed försäljaren om garantiansökan. Försäljaren skickar då en retursedel per e-post med vars hjälp kan varan kostnadsfritt returneras till försäljaren.

Förpacka varan korrekt och säkert. Om originalförpackningen inte längre är tillgänglig i önskat skick, använd en stabil och professionell förpackning för transport (t.ex. en kartong med tillräckligt fyllnadsmaterial; OBS: ett kuvert eller vadderat kuvert räknas inte som stabil förpackning).

Viktigt: Endast med denna retursedel garanteras att varan skickas till försäljaren utan fraktkostnader.

När varan mottagits kontrolleras den av försäljarens tekniker. Konsumenten erhåller därefter ett meddelande från försäljaren om varans tillstånd och om eventuellt en ersättnings- resp. utbytesvara kommer att skickas ut till kunden. Om köppriset återbetalas genom garantiansökan erhåller kunden pengarna tillbaka enligt den betalningsmetod med vilken kunden beställde produkten. Transport resp. försändelse får endast ske med försäljarens godkännande.

Villkor och undantag

Förutsättningen för att denna garanti ska vara giltig krävs att varan används och underhålls på rätt sätt samt att bruksanvisningarna följs och att produkterna används i enlighet med respektive tillverkares tekniska anvisningar och underhållsinstruktioner. Vid felaktig användning av varan upphör garantin att gälla.

Exempel på felaktig användning är

 • Trasig display och/eller hölje

 • Vattenskador

 • Elektriska defekter på grund av användning av laddare som inte är godkända av tillverkaren.

 • Installation av programvara som inte är godkänd av tillverkaren (inkl. appar etc.).

Garantin omfattar inte följande:

 • Delar som utsätts för slitage, t.ex. uttagbara minneskort och förslutningsdelar för kameror och objektiv

 • Sprickor i bräckliga delar, t.ex. glas, display, linser

 • Förbrukningsvaror, t.ex. batterier (så länge slitaget ligger inom den av tillverkaren angivna ramen)

 • Små avvikelser som inte har något inflytande på produktens bruksvärde

 • Fel i drift och hantering, skador orsakade av aggressiva miljöfaktorer, kemikalier, rengöringsmedel

 • Fel på eller i produkten som orsakats av installation och transport.

Garantiens giltighet upphör vid:

 • Bristande efterlevnad av instruktionerna för installation, skötsel och användning.

 • Skador orsakade av normalt slitage (t.ex. användningsspår på höljet och/eller displayen) eller skador som orsakats avsiktligt

 • Felaktig drifttagning

 • Bristande eller felaktigt underhåll

 • Skador på enheten som tyder på att den inte har använts för sitt avsedda ändamål.

 • Skador orsakade av force majeure eller naturkatastrofer, inklusive men inte begränsat till översvämningar, bränder eller frostskador.

 • Öppning/reparation av varan av någon annan person/ett annat företag än försäljaren själv (såvida inte försäljaren uttryckligen och skriftligen har godkänt öppning/reparation av en tredje part).

När garantin inte gäller:

Om det visar sig att ett fel inte täcks av denna garanti ska konsumenten stå för kostnaderna för frakt och transport av varan.  

Dessutom ska konsumenten stå för de kostnader, inklusive eventuella arbetskostnader, som uppstår i samband med undersökningen av produkten.

Om konsumenten - efter att ha informerats om att garantin är ogiltig och om de beräknade kostnaderna för reparationen - önskar att reparationen ska utföras, ska konsumenten dessutom betala kostnaderna för reservdelar och utfört arbete.

Om produkten inte uppvisade fel redan vid leveranstillfället, bestämmer försäljaren om en serviceåtgärd vidtas som ett tecken på välvilja. I detta fall har konsumenten inget rättsanspråk på att felet åtgärdas av försäljaren.  

Kunden varnas också för att stänk-, vatten- och dammtåligheten hos inskickade enheter – vilket garanteras av tillverkaren – kan förloras när orsaken till skadan fastställs eller när enheten repareras. Leverantören tar inget ansvar för detta.

Lagstadgade rättigheter

Utöver de rättigheter som följer av garantin har konsumenten rätt till lagstadgade rättigheter. Dessa för konsumenten eventuellt fördelaktigare rättigheter inskränks inte av garantin. Garantin påverkar inte heller de rättigheter som den första köparen och, i förekommande fall, konsumenten har gentemot den tillverkare från vilken den första köparen köpte produkten.

Cookies inställningar

Våra produkter och cookies har något gemensamt: båda återanvänds. Genom att återanvända cookies kan vi förse dig med optimerat innehåll som är relevant för dig. För att det ska fungera korrekt måste vi analysera ditt surfbeteende – med första och tredje part cookies. Självklart bara med ditt samtycke. Du kan ändra dina cookie-inställningar när som helst. Mer om vår integritetspolicy hittar du här.

Cookie-inställningar

Spara pengar och hjälp miljön med erbjudanden från vårt nyhetsbrev