Garantivillkor

Allmänt

Säljare på refurbed övertar för förbrukaren för alla via internetplattformen www.refurbed.at/www.refurbed.de (liksom alla underdomäner) sålda produkter som tillägg till den lagligen föreskrivna garantin som tillstår förbrukaren gentemot säljaren, en funktionsgaranti på nedanstående villkor Garantins löptid bestäms av säljaren men uppgår till minst 1 år.

Garantiskyddets förutsättning och omfång

Garantin gäller för den köpta apparatens alla tekniska funktioner. Säljaren garanterar förbrukaren att hans produkter är fria från material-, tillverknings- och konstruktionsfel. Avgörande är härvid den vetenskapliga och tekniska nivån vid tillverkningstiden. Produkten måste redan när skadan orsakades ha detta fel. Krav på ersättning för följdskador består endast enligt gällande lagliga föreskrifter. 

Denna garanti gäller f.o.m köpdatum för den av säljaren angivna tiden. Garantitiden förlängs vid reparation eller byte av apparaten med minst 6 månader. (Om vid tidpunkten för reparationen eller bytet garantin gäller för mer än 6 månader, minskas naturligtvis denna inte.) Ett exempel på detta är: Apparaten har fortfarande en garanti på 8 månader och måste på grund av en defekt bytas ut. I detta fall gäller garantin naturligtvis fortfarande 8 månader. Om garantin för den defekta apparaten bara gällde för 4 månader förlängs garantin för utbytesapparaten till 6 månader.

Dessutom skiljer man på två olika garantifall. Om endast en komponent byts ut förlängs garantin endast på den utbytta komponenten (t.ex. kameran) i minst 6 månader. Om hela apparaten byts ut förlängs garantin för hela utbytesapparaten till minst 6 månader.

Rättigheterna ur denna garanti kan förbrukaren göra gällande genom en skriftlig felanmälan (garantiansökan) mot säljaren inom garantitiden. Förutsättning är dessutom att förbrukaren anmäler felet inom 1 månad efter det att han fastställt resp. måste ha fastställt felet. Förbrukaren måste bevisa att garantin fortfarande gäller (t.ex. genom att visa upp köpkvittot). 

Ersättning vid garantifall

Säljare kan välja mellan att reparera, byta ut eller återbetala produktens motsvarande värde till köparen om produkten inte ser ut eller fungerar som annonserat. I vanliga fall repareras enheten såvida det är möjligt. Om det inte är möjligt organiserar säljaren ett byte.

Vid byte ersätts den gamla enheten gratis med en enhet av lika eller högre värde (samma typ och kvalitet som vid garantitidens början).

Alternativt kan säljaren betala tillbaka köppriset. Om säljaren betalar tillbaka köppriset och bekräftar detta skriftligt behåller säljaren enheten och betalar tillbaka köppriset till förbrukaren när han erhållit enheten.

Förlopp vid garantifall

Om problem hos apparater för vilka garantin gäller uppstår måste kunden kontakta säljaren och/eller direkt kontakta refurbeds kundtjänst per telefon eller epost: 

Telefon: +46 20 – 127 000

E-post: service@refurbed.se

Refurbeds kundtjänst tar emot garantiansökan. Därefter informerar refurbed säljaren om garantiansökan. Säljaren skickar då en retursedel per e-post med vars hjälp produkten kan återsändas gratis till säljaren.

Förpacka artikeln riktigt och säkert. Om originalförpackningen inte längre är tillgänglig i nödvändigt tillstånd, använd en stabil och professionell förpackning för transporten (t.ex. en kartong med tillräcklig mängd fyllnadsmaterial; ett kuvert gäller inte som stabil förpackning).

OBS: Endast med denna retursedel är det säkert att apparaten återsänds till säljaren gratis. 

När apparaten erhållits kontrolleras den av säljarens tekniker. Förbrukaren erhåller därefter ett meddelande från säljaren om apparatens tillstånd och eventuellt en ersättnings- resp. utbytesapparat tillskickad. Om köppriset återbetalas genom garantiansökan erhåller kunden pengarna tillbaka på samma sätt som kunden beställde produkten på refurbed. Transport resp. försändelse får endast ske med säljarens tillstånd.

Förutsättningar och undantag

Förutsättning för att denna garanti ska gälla är riktig användning och skötsel och att bruksanvisningarna följs och att produkterna hanteras enligt respektive tillverkares tekniska anvisningar och skötselanvisningar. Vid felaktigt använda produkter upphör garantin att gälla.

Exempel på felaktig användning är

 • bruten display och/eller kåpa

 • vattenskada

 • elektrisk defekt pga användning av inte av tillverkaren tillåtna laddare

 • Installation av inte av tillverkaren tillåten programvara (inkl. appar etc.)

Garantin gäller inte för

 • slitdelar som t.ex. uttagbara minneskort och förslutningsdelar för kameror och objektiv

 • bräckliga delar som t.ex. glas, display och linser genom sprickor

 • förbruksmaterial som t.ex. batterier (så länge slitaget ligger inom det av tillverkaren angivna ramen)

 • små avvikelser från apparatens börtillstånd som inte som inte har något inflytande på produktens bruksvärde

 • drift- och hanteringsfel, skador genom aggressiv miljöpåverkan, kemikalier, rengöringsmedel

 • fel på produkten som orsakats genom transport och installation

Garantin upphör att gälla när

 • monterings-, skötsel- och bruksanvisningen inte följs

 • skador som beror på normalt slitage (t.ex. användningsspår på hölje och/eller display) eller skador som orsakats avsiktligt

 • felaktig drifttagning

 • bristande eller felaktig skötsel

 • skador på apparaten som tyder på användning på icke avsett sätt

 • skador genom force majeure eller naturkatastrofer, särskilt men inte avslutande vid översvämningar, bränder och frostskador

 • öppning/reparation av apparaten av någon annan person/företag än säljaren själv (utom om säljaren skriftligt tillåtit öppning/reparation av tredje part)

När garantin inte gäller

Om en brist visar sig inte vara täckt av denna garanti, måste kostnaderna som uppstår vid produktens försändelse och transport betalas av förbrukaren själv. 

Dessutom måste förbrukaren betala kostnaderna, inklusive eventuella arbetskostnader, som uppstår vid undersökningen av produkten. 

Om förbrukaren när han får veta att garantin inte gäller och att antagligen kostnader för reparationen uppstår måste förbrukaren dessutom betala kostnaderna för reservdelar och arbetskostnaderna.

Om produkten inte uppvisade några brister vid leveransen, bestämmer säljaren om en åtgärd vidtas som service. Ett rättsanspråk på att bristen åtgärdas har förbrukaren inte i detta fall. 

Kunden varnas också för att stänk-, vatten- och dammtålighet av inskickade enheter – vilket garanteras av tillverkaren – kan förloras när orsaken till skadan fastställs eller när enheten repareras. Leverantören tar inget ansvar för detta.

Lagliga rättigheter

Förutom rättigheterna i garantin har förbrukaren även vissa lagliga rättigheter. Dessa för förbrukaren eventuellt fördelaktigare rättigheter inskränks inte av garantin. Garantin berör inte heller de rättigheter som den förste köparen liksom eventuellt förbrukaren har gentemot tillverkaren av vilken den första köparen köpte produkten.

Cookies inställningar

Våra produkter och cookies har något gemensamt: båda återanvänds. Genom att återanvända cookies kan vi förse dig med optimerat innehåll som är relevant för dig. För att det ska fungera korrekt måste vi analysera ditt surfbeteende – med första och tredje part cookies. Självklart bara med ditt samtycke. Du kan ändra dina cookie-inställningar när som helst. Mer om vår integritetspolicy hittar du här.

Cookie-inställningar