Garantivillkor

Allmänt

Utöver lagstadgad reklamationsrätt och relaterade regelverk erbjuder alla försäljare på refurbed en funktionsgaranti för alla fysiska varor som säljs via denna hemsida. Garantitiden bestäms av försäljaren men uppgår alltid till minst 12 månader.

Vidare utöver lagstadgad ångerrätt erbjuder alla försäljare på refurbed en 30 dagars testperiod från och med mottagandet för alla över refurbed plattformen sålda fysiska produkter. Inom testperioden kan alla fysiska produkter returneras utan särskilda skäl. Kostnader i samband med returen står försäljaren för. Skulle kunden låta ha produkten reparerad eller utbytt inom 30 dagars testperioden förlängs giltigheten med 14 dagar från och med kundens mottagande av den reparerad eller utbytta varan. Notera vänligen att reparation och utbyte av produkten enbart är möjligt under förutsättningen att försäljaren kan reparera eller byta ut varan inom en rimlig tidsperiod från och med tillfället för begäran. Skulle kunden begära en reparation eller ett utbyte inom testperioden medan försäljaren inte har möjlighet att reparera eller byta ut produkten inom en rimlig tidsperiod, kommer försäljaren återbetala den fullständiga köpesumman under förutsättning att produkten inte uppvisar några skador som resultat av felaktigt användande av kunden.

Garantiskyddets villkor och omfattning

Garantin omfattar alla tekniska funktioner hos den köpta varan. Försäljaren garanterar konsumenten att leverera en produkt fri från material-, tillverknings- och konstruktionsfel. Avgörande är härvid den vetenskapliga och tekniska nivån vid tillverkningstillfället. Varan måste vara defekt redan innan eventuell skada. Krav på ersättning för följdskador består endast enligt gällande lagliga föreskrifter.

Denna garanti börjar på datumet för köpet för en tid som anges av försäljaren och förlängs vid händelse av reparation eller utbyte.

Garantin gäller från och med inköpsdatumet och under den period som anges av försäljaren. Garantitiden förlängs vid reparation eller byte av varan med minst 6 månader (om garantin är fortsatt giltig i mer än 6 månader vid tidpunkten för reparationen eller bytet, minskas denna naturligtvis inte). Ett exempel på detta är följande: Den berörda varan har fortfarande 8 månaders garantitid och byts ut på grund av ett fel. I detta fall gäller garantin fortfarande i 8 månader. Om den kvarvarande garantin för den defekta varan bara vore 4 månader, förlängs garantin för utbytesvaran till 6 månader.

Dessutom görs en åtskillnad mellan två typer av garantiärenden. Om enbart en komponent byts ut förlängs garantin till minst 6 månader endast för den utbytta komponenten (t.ex. kameran). Om däremot hela enheten byts ut förlängs garantin för hela ersättningsenheten till minst 6 månader.

Kunden kan hävda de rättigheter som följer av denna garanti genom att skriftligen anmäla felet till försäljaren (garantianspråk) inom garantiperioden. Dessutom är det en förutsättning att konsumenten anmäler felet inom 1 månad efter det att hen har upptäckt det eller borde ha upptäckt det. Det är kundens ansvar att påvisa garantins giltighet (t.ex. genom att visa upp kvittot på köpet).

Tjänster vid garantianspråk

Försäljare har rätt att välja mellan att reparera, eller byta ut varan. Som regel reparerar försäljaren varan såtillvida det är möjligt. Om det inte är möjligt organiserar försäljaren ett byte.

Vid byte ersätts den gamla varan kostnadsfritt med en enhet av lika eller högre värde (samma typ och kvalitet som vid garantitidens början).

Alternativt kan försäljaren återbetala varans motsvarande värde till konsumenten. Om försäljaren väljer detta och bekräftar det skriftligt behåller försäljaren varan och betalar tillbaka motsvarande värde till konsumenten när han erhållit varan.

Förlopp vid garantifall

Skulle det uppstå problem med en vara som omfattas av ovanstående garanti, vänligen kontakta försäljaren och/eller refurbeds kundtjänst direkt per telefon eller e-mail:

Telefon: 020 - 127 000

E-post: service@refurbed.se

refurbeds kundtjänst tar emot garantianspråket. Därefter informerar refurbed försäljaren om garantiansökan. Försäljaren skickar då en retursedel per e-post med vars hjälp kan varan kostnadsfritt returneras till försäljaren.

Om en retursedel inte kan genereras av försäljaren för en specifik anledning så kan försäljaren be kunden returnera varan på egen bekostnad och sedan återbetala kunden efter uppvisning av kvitto.

Vänligen säkerställ att enheten har återställts till fabriksinställningar och att alla personliga data, inklusive personliga konton (AppleID, Googlekonto, mm.), har borttagits från enheten innan den skickas till respektive försäljare.

Fortsättningsvis, förpacka varan korrekt och säkert. Om originalförpackningen inte längre är tillgänglig i önskat skick, använd en stabil och professionell förpackning för transport (t.ex. en kartong med tillräckligt fyllnadsmaterial; OBS: ett kuvert eller vadderat kuvert räknas inte som stabil förpackning).

Viktigt: Endast med denna retursedel garanteras att varan skickas till försäljaren utan fraktkostnader.

När varan mottagits kontrolleras den av försäljarens tekniker. Konsumenten erhåller därefter ett meddelande från försäljaren om varans tillstånd och om eventuellt en ersättnings- resp. utbytesvara kommer att skickas ut till kunden. Om köppriset eller det aktuella värdet på enheten återbetalas genom garantiansökan erhåller kunden pengarna tillbaka enligt den betalningsmetod med vilken kunden beställde produkten. Transport resp. försändelse får endast ske med försäljarens godkännande.

För mer detaljerad information om returprocessen under garantitiden, besök: https://www.refurbed.se/att-returnera-din-produkt/

Villkor och undantag

Förutsättningen för att denna garanti ska vara giltig krävs att varan används och underhålls på rätt sätt samt att bruksanvisningarna följs och att produkterna används i enlighet med respektive tillverkares tekniska anvisningar och underhållsinstruktioner. Vid felaktig användning av varan upphör garantin att gälla.

Exempel på felaktig användning är

 • Trasig display och/eller hölje
 • Vätskeskador
 • Manipulation av operationssystemet som riskerar dess säkerhets- och grundläggande funktioner, borttagande av operativsystemet eller låsande av operationssystemet med användarkonton som inte kan tas bort. Detta inkluderar men är inte begränsat till: ”Jailbreakts”, ”Roots”, samt installation av annan skadlig mjukvara på den köpta enheten.

Garantin omfattar inte följande:

 • Delar som utsätts för slitage, t.ex. uttagbara minneskort och förslutningsdelar för kameror och objektiv
 • Sprickor i bräckliga delar, t.ex. glas, display, linser
 • Förbrukningsvaror, t.ex. batterier (så länge slitaget ligger inom den av tillverkaren angivna ramen)
 • Små avvikelser som inte har något inflytande på produktens bruksvärde
 • Fel i drift och hantering, skador orsakade av aggressiva miljöfaktorer, kemikalier, rengöringsmedel.
 • Skador på produkten som orsakats av installation.

Garantiens giltighet upphör vid:

 • Bristande efterlevnad av instruktionerna för installation, skötsel och användning.
 • Skador orsakade av normalt slitage (t.ex. användningsspår på höljet och/eller displayen) eller skador som orsakats avsiktligt
 • Felaktig drifttagning
 • Bristande eller felaktigt underhåll
 • Skador på enheten som tyder på att den inte har använts för sitt avsedda ändamål.
 • Skador orsakade av force majeure eller naturkatastrofer, inklusive men inte begränsat till översvämningar, bränder eller frostskador.
 • Öppning/reparation av varan av någon annan person/ett annat företag än försäljaren själv (såvida inte försäljaren uttryckligen och skriftligen har godkänt öppning/reparation av en tredje part).

När garantin inte gäller:

Om det visar sig att ett fel inte täcks av denna garanti, eller inget fel kan upptäckas efter inspektion ska konsumenten stå för kostnaderna för frakt och transport av varan.

Dessutom ska konsumenten stå för de kostnader, inklusive eventuella arbetskostnader, som uppstår i samband med inspektionen av produkten.

Om konsumenten - efter att ha informerats om att garantin är ogiltig och om de beräknade kostnaderna för reparationen - önskar att reparationen ska utföras, ska konsumenten dessutom betala kostnaderna för reservdelar och utfört arbete.

Om produkten inte uppvisade fel redan vid leveranstillfället, bestämmer försäljaren om en serviceåtgärd vidtas som ett tecken på välvilja. I detta fall har konsumenten inget rättsanspråk på att felet åtgärdas av försäljaren.

Vid inspektion eller reparation av enheten under garantin kan det hända att data raderas från enheten. Refurbed, försäljaren eller reparationspartner kan inte hållas ansvarig för någon förlust av data i någon form. Det är kundens ansvar att spara undan data, inklusive inställningar, mjukvara och mjukvarulicenser samt att radera alla personlig eller annars känsliga data, vilket måste göras innan enheten försänds.

Kunden varnas också för att stänk-, vatten- och dammtåligheten hos inskickade enheter – vilket garanteras av tillverkaren – kan förloras när orsaken till skadan fastställs eller när enheten repareras. Leverantören tar inget ansvar för detta.

Lagstadgade rättigheter

Utöver de rättigheter som följer av garantin har konsumenten rätt till lagstadgade rättigheter. Dessa för konsumenten eventuellt fördelaktigare rättigheter inskränks inte av garantin. Garantin påverkar inte heller de rättigheter som den första köparen och, i förekommande fall, konsumenten har gentemot den tillverkare från vilken den första köparen köpte produkten.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för första gången och spara 150 kr!

Missa aldrig ett erbjudande igen.

Information om användningen av personuppgifter finns i vår Integritetspolicy.